Įstatų papildymas 2018 06 02

Ištrauka iš 2018 06 02 susirinkimo protokolo.


Susirinkime diskusijų metu balsų dauguma priimti nutarimai:

  • Supaprastintas naujų narių priėmimas į Lietuvos endoskopuotojų draugiją: kandidatūros apsvarstomos ir nauji nariai priimami Lietuvos endoskopuotojų draugijos valdyboje.
  • Įkuriama Lietuvos endoskopuotojų draugijos slaugytojų sekcija.
  • Nuspręsta, kad per metus bus rengiama nemažiau vienos mokslinės konferencijos, ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas rengimas kas 3 metus.
  • Nuspręsta teikti raštą Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos Ministrui dėl storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programos optimizavimo ir lėšų taupymo, atliekant polipektomijas (išskyrus tuos atvejus, kuriuos tikslinga atlikti stacionaro salygomis) pirminės kolonoskopijos metu.
  • Pritarta esamiems Lietuvos endoskopuotojų draugijos nuostatams.