LIETUVOS ENDOSKOPUOTOJŲ DRAUGIJOS ĮSTATAI

Lietuvos Endoskopuotojų Draugija įkurta 1989 m. Jos tikslas – remiantis mokslo laimėjimais ir išsivysčiusių šalių patyrimu, vystyti ir tobulinti progresyvią medicinos sritį – endoskopiją.


  1. BENDRIEJI NUOSTATAI:

1.1 Lietuvos Endoskopuotojų Draugija (toliau – Draugija) yra savanoriška nepriklausoma, visuomeninė ne pelno organizacija, vienijanti Lietuvos endoskopuotojus bei kitus medikus, atliekančius endoskopines manipuliacijas.

1.2 Draugija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija Visuomeninių organizacijų ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei šiais įstatais.

1.3 Draugija yra juridinis asmuo, turi savo antspaudą, simboliką, sąskaitas Lietuvos Respublikoje registruotuose bankuose, gali turėti atsiskaitomąją valiutinę sąskaitą, už savo prievoles atsako visu savo turtu.

1.4 Draugijos veikla ir narystė draugijoje plėtojama Lietuvoje. 

1.5 Oficiali Draugijos būstinė yra:

Viešoji Įstaiga Universiteto Ligoninė Santariškių Klinika Endoskopijų skyrius, Santariškių 2,

2600 Vilnius Tel. 72-00-56


2.  DRAUGIJOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI:

2.1 Draugijos tikslas yra endoskopijos mokslo pasiekimų propagavimas ir vystymas.

2.2 Siekiant šio tikslo pagrindiniai uždaviniai: a) Draugijos narių profesinės kvalifikacijos kėlimas; b) bendradarbiavimas su kitomis draugijomis ir organizacijomis, veikiančiomis Lietuvoje ir kitose šalyse; c) atstovavimas savo narių interesams Lietuvoje ir už jos ribų; d) dalyvavimas leidybinėje veikloje, mokslo darbų rinkinių, metodinių rekomendacijų, vadovėlių, monografijų leidimas, recenzavimas; e) dalyvavimas išradybinėje veikloje; f) dalyvavimas mokslinėje veikloje; g) suvažiavimų, konferencijų, seminarų, pasitobulinimo kursų ir panašiai rengimas; h) rekomendacijų Draugijos narių atestavimui ir licenzijavimui teikimas.

2.3 Draugija, įgyvendindama savo tikslą ir uždavinius : a) gali samdyti asmenis, įstatuose numatytai veiklai įgyvendinti; b) gali pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį valdyti ir juo disponuoti; c) gali sudaryti sutartis su juridiniais ir fiziniais asmenimis.


3.DRAUGIJOS NARIAI . JŲ TEISĖS IR PAREIGOS:

3.1 Draugiją sudaro tikrieji nariai.

3.2 Tikruoju Draugijos nariu gali būti kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis ir užsienietis nuolat gyvenantis Lietuvos Respublikoje, turintis aukštąjį medicininį išsilavinimą ir savo praktine veikla prisidedantis prie Draugijos tikslo bei uždavinių įgyvendinimo, pripažįstantis jos įstatus ir mokantis nario mokestį.

3.3 Draugijos tikruosius narius priima Draugijos Susirinkimas, Draugijos Valdybai rekomendavus ir sumokėjus nario mokestį.

3.4 Draugijos tikrieji nariai turi  teises: a) balsuoti, rinkti, būti išrinktais į Draugijos Valdybą; b) gauti informaciją apie draugijos veiklą; c) dalyvauti Draugijos renginiuose; d) teikti pasiūlymus ir pageidavimus, atvirai pareikšti savo nuomonę įvairiais Draugijos veiklos klausimais; e) Draugijos Valdybos pavedimu, atstovauti Draugijai įvairiuose renginiuose; f) išstoti iš Draugijos.

3.5 Draugijos tikrasis narys privalo: a) laikytis Draugijos įstatų; b) vykdyti valdymo organų pavedimus; c) mokėti stojamąjį ir einamuosius nario mokesčius, kurių dydį, Valdybai pateikus, nustato Susirinkimas.

3.6 Draugijos nariais nebelaikomi asmenys: a) raštu, pareiškę norą išstoti iš Draugijos; b) daugiau kaip metus nemokantys nario mokesčio; c) nesilaikantys įstatų;

Juos apsvarsčius Draugijos Valdybos posėdyje ir sprendimą patvirtinus Draugijos susirinkime.

3.7 Išstojus iš Draugijos, įnašai negrąžinami.


4.DRAUGIJOS VALDYMAS:

4.1 Aukščiausias Draugijos Valdymo Organas yra narių Susirinkimas, kuris rengiamas Valdybos kas 3 metai. Jo metu tvirtinami, priimami ir keičiami įstatai, renkamas Draugijos Pirmininkas,Valdyba ir Revizijos komisija, tvirtinama sekančio Susirinkimo vieta, programa, tvirtinama revizijos komisijos ataskaita.

4.2 Draugijos Susirinkimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau, kaip 50% +1 jos narys. Susirinkimo sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, išskyrus įstatų priėmimo, jų pakeitimo, papildymo ir veiklos pabaigimo klausimus. Minėtieji klausimai, sprendžiami dalyvaujančiųjų susirinkime tikrųjų narių 2/3 balsų dauguma.

4.3 Tarp Susirinkimų Draugijos veiklą tvarko Valdyba, renkama trejiems metams, susidedanti iš Pirmininko, Sekretoriaus, Iždininko ir 3 narių. Draugijos pirmininko pavaduotoją išrenka Valdyba iš Valdybos narių tarpo. Valdybos posėdžiai teisėti, jei dalyvauja daugiau kaip pusė Valdybos narių.

4.4 Valdybos funkcijos: Susirinkimų, posėdžių šaukimas, rūpinimasis leidybine veikla, organizacinių klausimų sprendimas, seminarų, konferencijų,tobulinimosi kursų organizavimas, rekomendacijų Draugijos narių atestacijai ir licenzijavimui teikimas.

4.5 Draugijos Valdyba ir Revizijos komisija renkama Susirinkimo metu iš Draugijos narių visuotinu slaptu balsavimu paprasta balsų dauguma pagal Valdybos parengtą ir Susirinkimo patvirtintą reglamentą.

4.6 Draugijai ir jos Valdybai vadovauja Draugijos Pirmininkas. Jis renkamas Susirinkime visuotinu slaptu balsavimu trims metams paprasta balsų dauguma.

4.7 Pirmininko teikimu išrenkami Sekretorius ir Iždininkas iš Valdybos narių tarpo.

4.8 Draugijos Valdybos posėdžiams vadovauja Pirmininkas, o jam nesant – jo Pavaduotojas. Svarbiausi sprendimai priimami atviru balsavimu, paprasta balsų dauguma. Esant vienodam balsų skaičiui, sprendimą lemia Draugijos Pirmininko balsas.

4.9 Revizijos komisiją sudaro jos Pirmininkas ir du jos nariai. 

4.10 Revizijos komisija privalo: a) tikrinti Draugijos finansinius dokumentus ir Draugijos turto apskaitą; b) kontroliuoti nario mokesčio mokėjimą; c) stebėti ar Draugijos veikloje laikomasi šių įstatų; d) susirinkimui pateikti Draugijos Valdybos įvertinimą. 

4.11 Revizijos komisijos sprendimai priimami balsų dauguma.

4.12 Draugija gali steigti sekcijas pagal interesų bendrumą, įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti.

4.13 Sekcija gali būti įkurta Susirinkimo sprendimu, Valdybai rekomendavus.

4.14 Sekcija išsirenka savo Seniūną ir Pavaduotoją, kuriuos tvirtina Draugijos Valdyba.

4.15 Sekcija neturi juridinio asmens teisių.

4.16 Sekcijos veikla, prieštaraujanti šiems įstatams, sustabdoma Valdybos nutarimu iki susirinkimo, kuris priima galutinį sprendimą dėl sekcijos veiklos.

4.17 Draugijos dokumentaciją tvarko Draugijos Sekretorius.


5.DRAUGIJOS TURTAS:

5.1 Draugijos lėšas sudaro: a) stojamieji ir nario mokesčiai; b) fizinių ir juridinių asmenų, labdaros organizacijų ir fondų dovanotos, paaukotos lėšos; c) kredito įstaigų palūkanos už saugomas lėšas; d) kitos teisėtai įsigytos lėšos.

5.2 Lėšos naudojamos: susirinkimų, konferencijų, seminarų, paskaitų organizavimui, leidybinei veiklai, kūrybinei veiklai skatinti, premijavimui, nario mokesčiui tarptautinėse organizacijose, draugijos ūkinei veiklai, prezentacijai, kitai įstatuose numatytai veiklai.

5.3 Metinį biudžetą sudaro ir tvirtina Valdyba.

5.4 Visus finansinius dokumentus pasirašo Draugijos Pirmininkas, (jam nesant – jo įgaliotas – pavaduotojas) ir Iždininkas.


6.DRAUGIJOS VEIKLOS PABAIGIMAS:

6.1 Draugijos veikla pasibaigia Susirinkimo sprendimu, jame dalyvaujant 2/3 tikrųjų narių, sprendimą priėmus 2/3 balsų dauguma arba Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

6.2 Visus klausimus, susijusius su Draugijos veiklos pasibaigimu, sprendžia suvažiavimo išrinkta likvidacinė komisija.

6.3 Pasibaigus Draugijos veiklai, likusi jos turto dalis ir piniginės lėšos (patenkinus kreditorių reikalavimus, grąžinus skolas), dovanojamos medicininėms įstaigoms, skiriamos labdarai.

Draugija atkurta ir įstatai patvirtinti atkurtajame steigėjų susirinkime, įvykusiame 1998 10 08.